Exhibition

EvoluCOM

Bio

How to get the picture


warning:
Conscious rendez-vous with VIS
might make human better being !

In the world of infinity
The Light dances with The Darkness.
I call it VIS.
Wildly animal still delicate,
abstract yet concrete,
intimate but unknown...

...mysterious non-personal lovestory
from another dimension.

Exploring the way things develop I always see the same intelligence behind no matter what kind of "thing" it is. The present state of reality evolves in time. It is similar to the previous one and the next state will be similar to the present one. One state Feeds Back the other.

All the progress is fractal-connected. The universe seems like one complex FeedBack loop.

Two mirrors facing each other - the absolute optical feedback. Thanks to this unbelievable natural phenomenon I experience the tevolution of space-time in its symbolic essence. Using special interactive technology I breathtakingly open this gate to the realm of the infinity and play with the mother nature`s magic creative process.

Maybe you have experienced it already too ... in a dream, while perceiving wonders of nature or in other altered states of mind. The ubiquitous, yet hidden archetypal symbols of pure symmetry, fractal generation, inception, extinction and endless evolution, symbols of the conscious creation which you can find wherever you look: microstructures of tissues and minerals, plants, bodies, formations of stars and galaxies... showing there probably is some beautiful universal Consciousness behind it all.

Using advanced visual system based on VIS I create live imagery. I run my personal research examining the influence of VIS which (I believe) ennobles human soul.

 

Primal Ritual partners:
Princip | Kristian | Zonova
Towerpark | TPVision | Qeep | InAV | Lunchmeat

 

Výstava

EvoluCOM

Život

Jak získat obraz


upozornění:
Vědomé setkání s VIS
může učinit člověka lepším !

Ve světě nekonečna
Světlo tančí s Temnotou.
Říkám tomu VIS.
Divoce živočišné ale něžné,
abstraktní a zároveň konkrétní,
povědomé a přitom neznámé...

...záhadný milostný příběh
z jiné dimenze.

Zkoumám, jak se věci vyvíjejí a v pozadí nacházím stále stejný typ inteligence nezávisle na tom, o jakou “věc” se jedná. Současný stav reality se vyvíjí v čase. Je podobný předchozímu a následující stav bude podobný současnému. Jeden stav odráží druhý.

Veškerý vývoj je fraktálně propojený. Vesmír vypadá jako jedna velká zpětnovazebná smyčka.

Dvě zrcadla proti sobě - absolutní optická zpětná vazba. Díky tomuto neuvěřitelnému přírodnímu fenoménu zažívám vývoj časoprostoru v jeho symbolické podstatě. Pomocí speciální interaktivní technologie se zatajeným dechem otevírám tuto bránu do říše nekonečna a hraji si s kouzelným tvůrčím procesem matičky přírody.

Možná jste to také zažili ... ve snu, když jste se kochali krásami přírody či v jiném změněném stavu vědomí. Zřejmé a přitom skryté archetypální symboly ryzí symetrie, fraktálních generací, vzniku, zániku a nekonečného vývoje, zanky vědomého tvoření, které můžeme spatřit kamkoliv se podíváme: mikrostruktury tkání a minerálů, rostliny, těla, uskupení hvězd a galaxií ... nazančující, že za tím vším je
zřejmě překrásné univerzální Vědomí.


Použitím pokročilého vizuálního systému založeného na VIS vytvářím živé obrazy. Provádím osobní výzkum vlivu VIS, jehož účinky dle mého názoru šlechtí lidskou duši.Primal Ritual partneři:
Princip | Kristian | Zonova
Towerpark | TPVision | Qeep | InAV | Lunchmeat